Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Mehanika leta projektila OT-13 BHS Zimski
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 7

 • Nastavnik: 

  Sabina Serdarević-Kadić

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Usvajanje znanja o osnovama aerodinamike osnosimetričnih projektila, elementima putanje projektila u vazdušnom prostoru i modelima predviđanja putanje projektila. Student će biti osposobljen da procijeni aerodinamički koeficijent otpora osnosimetričnog projektila, da predvidi osnovne elemente putanje projektila u atmosferi sa i bez vjetra, da koristi program za određivanje aerodinamičkog koeficijenata otpora i simulira putanju projektila primjenom 3-DOF modela.

 • Program predavanja:

Uvod. Putanja projektila u vakuumu. Atmosfera. Aerodinamička sila. Aerodinamički koeficijent otpora osnosimetričnog projektila. Euler-ov model putanje projektila (model teške materijalne tačke). Putanja raketnog projektila – 3DOF model.  Uticaj vjetra. Stabilnost projektila. Tačnost i preciznost, rasipanje projektila. Spoljno balistička mjerenja.

 • Literatura:
 1. S. Janković: Mehanika leta projektila, Zagreb, 1998.
 2. Berko Zečević, Sabina Serdarević-Kadić, Jasmin Terzić: Basic of Projectile Flight Mechanics, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.
 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Metod ispitivanja:
  Dvije provjere znanja (u osmoj i petnaestoj sedmici semestra) i odbrana projekta, završni ispit na kome se polaže dio koji nije položen tokom semestra.