Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Artiljerijski i raketni sistemi OT-03 BHS Zimski
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminar - 3 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Berko Zečević, Mario Baškarad

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Osnovni zadatak ovoga kursa u procesu edukacije studenta je da se uoče razlike između artiljerijskih oružja za direktno i indirektno gađanje, raketnih oružja za direktnu i indirektnu podršku, utjecaj misije cilja u izboru oružja i municije itd.

 • Program predavanja:
  Osnovni parametri ciljeva. Misija na cilju. Interakcija između misije na cilju i izbora tipa oružja i municije. Borbeni sistemi vatrene podrške. Osnovna podjela savremenih oružja velikog kalibra. Karakteristike artiljerijskih sistema. Analiza taktičko-tehničkih osnova savremene artiljerije za vatrenu podršku. Interakcija između zahtijeva za povećanje dometa i efekata na cilju na razvoj performansi oružja (veća komora sagorijevanja, duža cijev, trend za smanjenje mase sistema, zahtjevi za veliku brzinu paljbe, mobilnost oružja na bojištu itd.). Artiljerijska oružja za direktno i indirektno gađanje (topovi, haubice, minobacači). Nišanjenje i usmjeravanje oružja. Tačnost i preciznost savremenih oružanih sistema. Definicija centralne kružne greške i naglašavanje razlike između CEP-a i vjerovatnog odstupanja po dometu i pravcu. Utjecaj tipa oružja na CEP i vjerovatno odstupanje po dometu i pravcu.

Suvremeni minobacački sistemi. Savremeni tenkovi i njihova oružja. Karakteristike razvoja glavnih borbenih tenkova. Višecjevni raketni sistemi. Raketni sistemi za lansiranje sa ramena. Savremeni trendovi u razvoju novih oružanih sistema (artiljerijski i raketni). Ispitivanja i provjere artiljerijskih i raketnih sistema. Metode testiranja oružja.

 • Literatura:
 1. J. W. Ryan: Guns, Mortars and Rockets, Royal Military Collage of Science, Shrivenham, UK, 1982
 2. Anon: Engineering Design Handbook: Recoilless Rifle Weapon Systems, ADA-023513, Army Materiel Command Alexandria, Virginia, 1976
 3. N. Lovren: Lansirni uređaji, Specijalistički studij, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 1988.
 4. D. Pavlović, M. Novaković, A. Duilo: Osnovi konstrukcije artiljerijskog naoružanja, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1983.
 5. A. Paligorić: Osnovi artiljerijskog naoružanja: artiljerijsko naoružanje u borbenim sistemima kopnene vojske, Beograd, 1985.
 6. N. Mitrović: Projektovanje minobacača, deo II, Beograd, 1985.
 7. M. Vasiljević: Projektovanje bestrzajnih oruđa, Beograd, 1985.
 8. M. Kalezić: Ispitivanje artiljerijskih oruđa, Beograd, 1985.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskog rada - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.