Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Dizajn municije OT-09 BHS Zimski
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Berko Zečević

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Osnovni cilj ovog predmeta je da studenti nauče metodologiju dizajna projektila od ideje do detaljnog razmatranja zahtijeva misije na cilju. Pored toga, studenti treba da ovladaju osnovnim softverskim alatima neophodnim za dizajn municije u cjelini, da nauče da vrše izbor materijala i koriste vojne standarde.

 • Program predavanja:
  Misija HE municije. Tipovi i modeli artiljerijskih oružja. Karakteristike ciljeva. Pregled domaćih i stranih rješenja municije. Idejno rješenja strukture municije. Raspoložive tehnologije, materijali i komponente za izabrano idejno rješenje municije (Upaljači, Osnovno eksplozivno punjenje, Buster, Pogonska punjenja, Čahure, Kapsle, Pripala, Plamenik, Aditivi). Analiza strukture HE projektila, geometrijske i masene karakteristike. Osnovni unutrašnjo balistički parametri municije. Interakcija između oružja i municije. Osnovni aerodinamički parametri projektila. Osnovni spoljno-balistički parametri projektila. Procjena rasturanja projektila na cilju. Procjena smrtonosnog efekta projektila na cilju. Osnove koncepta neosjetljive municije. Metode za povećanja dometa i smrtonosne efikasnosti na cilju. 

 • Literatura:
 1. R. Sutterlin: Cours de munitions, Ecole nationale superieure de l’armament, Paris, 1963-1966.
 2. N. Kršić: Osnovi konstrukcije municije, Tehnički školski centar KoV, Zagreb, 1973.
 3. R. M. Lloyd: Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design, Volume 179, Progress in Astronautics and Aeronautics.
 4. J. Carleone: Tactical Missile Warheads, Progress in Astronautics and Aeronautics, Volume 155, AIAA, 1993.
 5. Donald E. Carlucci and Sidney S.: Jacobson: Ballistics: Theory and design of guns and ammunition, Taylor & Francis Group, 2008.
 6. Eugene L. Fleeman: Tactical Missile Design, AIAA, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Renston, Virginia, 2001.B. Zečević, Osnove konvencionalne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 7. B. Zečević, Osnove konvencionalne i napredne municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Izrada i odbrana projekta. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 30%, Izrada i odbrana projekta – 70%.