Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Osnove oklopne zaštite OT-45 BHS Zimski
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 1 V + 2 LV 5

 • Nastavnik: 
  Berko Zečević

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama oklopne zaštite ljudi, lako oklopljenih vozila, i teško oklopljenih vozila. Predmet je namijenjen kandidatima od kojih se zahtjeva znanje o trenutnim i budućim rješenjima za zaštitu ljudi i vozila od različitih prijetnji.

 • Program predavanja:
  Zavisnost između performansi u dizajna oružja i municije prema performansama u dizajn oklopa. Osnove oklopne zaštite ljudi. Balistika rana. Zaštita ljudi od efekata fragmenata i blast djelovanja. Zaštitni balistički prsluk. Zaštitna kaciga. Osnove oklopne zaštite lako oklopljenih vozila. Materijali korišteni za oklop kod lako oklopljenih vozila.Interakcija parametara terminalne balistike i otpornosti oklopne zaštite na prodiranje penetratora ili fragmenata. Osnove oklopne zaštite teško oklopljenih vozila. Vrste oklopa za teško oklopljena vozila: Homogeni oklopni pancirničelik, Aluminijski oklop, Oklop od titanijuma, Modularni oklop, Oklop od osiromašenog uranijuma, Eksplozivno-reaktivni oklop, Sistem aktivne zaštite. Savremeni trendovi u dizajnu oklopne zaštite. Metode testiranja oklopa.

 • Literatura:
 1. High Velocity Impact Dynamics, Edited by Jonas A. Zukas, John Wiley&Sons, 1990, New York.
 2. STANAG 2920 PPS (EDITION 2) – Ballistic test method for personal Armour materials and combat clothing, 31 July 2003.
 3. STANAG 4569 (EDITION 2) - Protection levels for occupants of armoured vehicles, 2012.
 4. V50 Ballistic test for armor, MIL-STD-662F, 18 December 1997.
 5. STANAG 2911, Design criteria for fragmentation protective body armour, 25-AUG-1989.
 6. Selection & Application Guide 0101.06 to Ballistic-Resistant Body Armor, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, December 2014.
 7. Police Body Armor Standards and Testing, U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Volume II: Appendices, OTA-ISC-535 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, September 1992).
 8. NIJ Standard for EOD Personal Protective Equipment (PPE)
 9. WK1902 New Standard Test Method for Blast-Resistant Doors.

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Prezentacija i odbrana seminarskog rada

 • Metod ispitivanja:
  Izrada i prezentacija dva seminarska rada i pismeni ispit. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskih radova - 45%, pismeni ispit – ukupno 50%.