Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Pirotehnika OT-20 BHS Ljetni
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 1 V + 1 LV 6

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Predmet je osmišljen tako da uvede studente u fenomene pirotehnike i dizajna pirotehničkih kompozicija.

 • Program predavanja:
  Principi hemijske reakcije i širenja reakcije sagorijevanja. Mehanizam prostiranja talasa sagorijevanja usporača. Stehiometrija, toplota reakcije i brzina gorenja usporača. Vojni zaštitni dimovi. Vojni obojeni dimovi. Pirotehničke kompozicije i naprave za osvjetljavanje, praćenje, signalizaciju i ometanje. Emisija i propagacija svjetla vidljivog i IC spektra kroz atmosferu i kroz oblake. Pirotehničke smjese i uređaji za kretanje i inicijaciju. Pirotehnička sredstva za buku. Metali i legure koje se koriste u pirotehnici. Odabir komponenata, eksperimentalni testovi i komercijalna proizvodnja pirotehničkih sredstava. Opasnosti od pirotehničkih sredstava i sigurnosni zahtjevi.

 • Literatura:
 1. J. H. McLain, Pyrotechnics, Franklin Institute Press, USA, 1980.
 2. H. Ellern: Military and Civilian Pyrotechnics, Chemical Publishing Company Inc., New York 1968.
 3. J. P. Agrawal: High Energy Materials, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, 2010

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Izrada i odbrana seminarskog rada. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 20%, izrada i odbrana seminarskog rada – 80%.