Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Raketni lanseri OT-43 BHS Zimski
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 1 V + 1 LV 7

 • Nastavnik: 
  Berko Zečević, Blaž Mihelič

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Cilj kursa je upoznavanje studenta sa visokoenergetskim materijalima koji se koriste za municiju. Na osnovu izložene materije, studenti bi trebali biti osposobljeni da znaju razlikovati slabe i jake eksplozivne materije, da vrše izbor tipova eksplozivnih materija za pojedine vrste municije, uočavanje stepena opasnosti u fazi ugradnje, odnosno stokiranja i rukovanja.

 • Program predavanja:
  Eksplozivne materije. Podjela eksplozivnih materija. Primarni jaki eksplozivi: Metode inicijacija, Primarni eksplozivi za kapsle i detonatore. Jake sekundarne eksplozivne materije: Jake eksplozivne kompozicije, Jaki eksplozivi za glavna punjenja municije; Eksplozivi za buster punjenja, Utjecaj tipa projektila na izbor jakih eksploziva za glavno punjenje, Neosjetljivi jaki eksplozivi, Eksplozivni lanac u konceptu aktiviranja jakih eksploziva. Slabi eksplozivi: Podjela slabih eksploziva, Slabi eksplozivi za punjenja artiljerijske i minobacačke municije (jednobazna, dvobazna, višebazna goriva, LOVA goriva i goriva za base-bleed generatore), Slabi eksplozivi za pogonska punjenja čvrstih raketnih motora (dvobazna i kompozitna goriva i kombinacije), Eksplozivni lanac u konceptu aktiviranja slabih eksploziva. Eksplozivne performanse, efekti i tehnike predviđanja performansi: Performanse jakih eksplozivnih punjenja, Detonaciona brzina, pritisak i energija, Faktori koji utječu na detonaciju eksplozivnog punjenja, Uvod u pojmove deflagraciju i detonaciju, Prelaz od deflagracije ka detonaciji, Utjecaj prenosa toplote na proces eksplozije. Neosjetljiva goriva. Nove eksplozivne materije (jake i slabe). Metode testiranja eksplozivnih materija za municiju.

 • Literatura:
 1. Anon: Advanced Energetic materials, The National Academies of Sciences, 2004.
 2. Bircher H.: Explosive Substances and Their Applications: An Overview, Chimia 58 (2004) 355-362, © Schweizerische Chemische Gesellschaft, ISSN 0009.4293
 3. Anon: Military Explosive, Headquarters, Department of the Army USA, TM 9-1300-214, 1984
 4. Đurica A.: Pirotehnika i inicijalna sredstva, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1983.
 5. CCG Kurs „Hemija i tehnologija eksplozivnih materija“ Berhausen/Karlsruhe, 13-17. 02. 1978.
 6. Maksimović V.P.: Eksplozivne materije, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1985.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskog rada - 45%, pismeni ispit – ukupno 50%.