Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Tehnologija prerade eksploziva OT-31 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt i seminarski radovi - 2 P + 0 V + 2 LV 5

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Upoznati studente sa osnovnim metodama prerade jakih eksplozivnih materija (primarne i sekundarne) i ugradnje u municiju. Student će biti osposobljen da prilikom procesa dizajniranja municije ili prilikom procesa proizvodnje i testiranja municije budu u stanju da prate kriterije definirane tehničkom dokumentacijom i vojnim standardima.

 • Program predavanja:
  Eksplozivna punjenja u municiji. Osnovne karakteristike jakih primarnih i jakih sekundarnih eksploziva primijenjenih u municiji. Detonatorske i plamene kapsle za municiju. Tipovi sekundarnih jakih eksplozivnih materija primijenjenih kod savremenih bojevih glava i projektila. Tehnologije prerade eksploziva za izradu glavnih eksplozivnih punjenja (topljenje eksploziva, tehnologije livenja, ekstrudiranja i presovanja eksploziva). Tehnologije izrade buster ili detonatorskih punjenja (pojačnika). Mehanička obrada eksplozivnog punjenja u bojevoj glavi. Primjeri eksplozivnih punjenja za konvencionalne i napredne projektile ili bojeve glave (HE, HESH, HEAT projektili). Metode testiranja eksplozivnih punjenja. Određivanje mase goriva za artiljerijsku i minobacačku municiju. Formiranje punjenja goriva (rasuta konfiguracija, punjenje u kesama). Formiranje osnovnog i dopunskog punjenja za minobacačku municiju. Formiranje čahura sa punjenjima i kapslama.

 • Literatura:
 1. Petar V. Maksimović: Tehnologija eksplozivnih materija,  Beograd 1972.
 2. Petar V. Maksimović: Eksplozivne materije,  Beograd 1985.
 3. Đurica A.: Pirotehnika i inicijalna sredstva, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1983.
 4. CCG Kurs „Hemija i tehnologija eksplozivnih materija“ Berhausen/Karlsruhe, 13-17. 02. 1978.

 • Metodi učenja:
  predavanja i vježbe

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana projekta i seminarskih radova.

 • Metod ispitivanja:
  Izrada projekta i izrada i odbrana dva seminarska rada. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana dva seminarska rada- 40% i odbrana projekta-55%.