Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Osnove balistike OT-47 BHS I/6.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 8

 • Nastavnik: 
  Sabina Serdarević-Kadić, Jasmin Terzić, Alan Ćatović

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Usvajanje znanja o osnovama unutrašnje balistike topova i osnovnim znanjima o funkcionisanju raketnih motora na čvrsta goriva. Usvajanje znanja o osnovama aerodinamike osnosimetričnih projektila, elementima putanje projektila u vazdušnom prostoru i modelima predviđanja putanje projektila. Student će biti osposobljen da koristi osnovne unutrašnjo balističke programe za definisanje parametara u okviru unutrašnjo-balističkog ciklusa, da procijeni aerodinamički koeficijent otpora osnosimetričnog projektila, da predvidi osnovne elemente putanje projektila u atmosferi sa i bez vjetra, i simulira putanju projektila primjenom 3-DOF modela.

 • Program predavanja:

Uvod – istorija balistike, balističke discipline, terminologija. Unutrašnja balistika:  Balistički ciklus topovskih sistema; Razvoj krive pritiska u funkciji puta projektila i vremena u cijevi oružja; Tipovi i karakteristike topovskih i raketnih goriva; Proces sagorijevanja goriva u topovskoj cijevi i balističkoj bombi, efekti oblika punjenja goriva na odvijanje balističkog ciklusa u cijevi, osnovni modeli unutrašnje balistike topova i minobacača. Tipovi raketne propulzije (termalna, električna i kombinovana). Osnovni koncepti raketnih motora na čvrsto gorivo. Nezavisni i zavisni parametri raketnog motora na čvrsta goriva. Teoretske performanse raketnog motora. Mehanizam sagorijevanja čvrstih raketnih goriva. Uticajni faktori na osnovnu brzinu sagorijevanja. Tečenje kroz mlaznik (Osnovna uloga mlaznika. Osnovne jednačine. Uslovi za ostvarenje optimalnog potiska-optimalna ekspanzija. Gubici u raketnom motoru). Prelazna balistika. Spoljna balistika: Osnovni zadaci spoljne balistike, let u vakuumu, atmosfera, otpor vazduha, Euler-ov model putanje projektila, putanja raketnog projektila, stabilnost projektila, rasturanje. Terminalna balistika: karakteristike projektila i karakteristike ciljeva, tipovi projektila, teorije penetracije (penetracija i perforacija metala, struktura, tla, keramike, itd.), balistika rana..

 • Literatura:
 1. Jasmin Terzić: Unutrašnja balistika topova, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2017
 2. Berko Zečević, Jasmin Terzić: Raketni motori na čvrsto gorivo, DTD-1320, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2014.
 3. D. E. Carlucci, S. S. Jacobson: Ballistics: Ballistics: theory and design of guns and ammunition, Taylor & Francis Group, 2008.
 4. C. L. Farrar, D. W. Leeming: Military ballistics, Battlefield Weapons Systems & Technology, Volume X, BRASSEY'S PUBLISHERS LIMITED, 1983.
 5. Berko Zečević, Sabina Serdarević-Kadić, Jasmin Terzić: Basic of Projectile Flight Mechanics, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.
 • Metodi učenja:
  Predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dvije provjere znanja (u osmoj i petnaestoj sedmici semestra) i odbrana projekta, završni ispit na kome se polaže dio koji nije položen tokom semestra. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.