Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
 Tehnologije održavanja municije OT-30 BHS I/6.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 3 P + 1 V + 1 LV 6

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić, Faruk Razić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Usvajanje znanja o uslovima stabilnog i sigurnog skladištenja i rukovanja sa municijom. Student će biti osposobljen da identificira municiju, da razvrsta municiju po grupama opasnosti i kompatibilnosti, da izvrši inspekciju i planira održavanje uskladištene municije.

 • Program predavanja:
  Životni ciklus stvaranja, eksploatacije i upotrebe municije. Osnovni  koncepti održavanja municije.

Identifikacija municije: Standardna nomenklatura municije. Identifikacione i funkcionalne karakteristike municije. Identifikacija i funkcionisanje tipičnih komponenti municije. Municijska kartica. NATO kodifikacioni sistem. Broj serije municije i goriva.  Označavanje i kodiranje municije. Označavanje punjenja goriva. Označavanja pakovanja municije. UN broj za municiju i pakovanje.

Klasifikacija opasnosti od eksplozije i kompatibilnost: Upravljanje sigurnošću od eksplozije. Klasifikacioni kodovi i miješanje municije i eksploziva pri skladištenju: sistem klasifikacije, grupe opasnosti, načela skladištenja (kompatibilne grupe, miješanje municije i eksploziva pri skladištenju).

Osnove inspekcije municije: Tipovi inspekcije, Klasifikacija materijalnih mana. Prihvatljivi nivo kvaliteta (AQL). Kodovi stanja municije. Inspekcija municije malog kalibra. Inspekcije konvencionalne HE municije (artiljerijske i minobacačke). Inspekcija upaljača. Inspekcija punjenja goriva (program provjere stabilnosti goriva, metode testiranja stabilnosti goriva). Inspekcija raketa. Inspekcija tenkovske municije (HEAT i KE ili AP municije. Inspekcija osvjetljavajući municije. Inspekcija dimne municije.

Održavanja municije i pakovanja: Tok procesa održavanja. Održavanje pakovanja za municiju. Održavanje rastavljive i dvodijelne municije. Kontrolni alati. Osnove modernizacija municije.

 • Literatura:
 1. Berko Zečević: Osnove identifikacije municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 2. Jasmin Terzić: Vojni standardi za sigurno rukovanje sa eksplozivima, Mašinski fakultet Sarajevo, DTD-1304, Sarajevo, 2013.
 3. Berko Zečević: Procedure nadzora na municijom, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 4. Berko Zečević: Osnove održavanja  municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 5. Berko Zečević: Uvod u upravljanje opercijama skladitenja municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 6. Inspection of supplies and equipment ammunition surveillance procedures, SB 742-1, HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY, Washington, DC, 2008

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminara - 45%, dva parcijalna ispita – ukupno 50%.