Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Raketni motori na čvrsto gorivo OT-22 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 7

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Ovladavanje znanjima o dizajna raketnih motora na čvrsta goriva. Student će biti osposobljen da definiše zahtjeve i procese dizajna raketnog motora, vrši balističku analizu procesa u raketnom motoru  s ciljem optimizacije dizajna raketnih motora na čvrsta goriva.

 • Program predavanja:
  Dizajn taktičkih raketnih motora na čvrsta goriva: funkcionisanje, tipovi, definisanje zahtjeva i procesi razvoja raketnih motora na čvrsta goriva. Čvrsta raketna goriva: tipovi, karakteristike i proizvodnja čvrstih, definisanje zahtjeva za goriva, mehaničke karakteristike čvrstih goriva, teoretske performanse raketnog motora. Mehanizam sagorijevanja čvrstih raketnih goriva. Uticajni faktori na osnovnu brzinu sagorijevanja. Dizajn mlaznika: tipovi mlaznika, izbor materijala, termalna i strukturalna analiza mlaznika. Potisak raketnog motora. Gubici u raketnom motoru. Dizajn pogonskog punjenja i regresiona analiza površine sagorijevanja. Predviđanje performansi čvrstih raketnih motora. Pripaljivanje raketnih motora. Osnovne napomene o procesima nestabilnosti sagorijevanja čvrstih raketnih goriva. Dizajn tijela raketnog motora: procesi proizvodnje, materijali za strukturu raketnog motora i termalnu izolaciju, strukturalna analiza strukture raketnog motora. Balistička testiranja raketnih motora.

 • Literatura:
 1. Berko Zečević, Jasmin Terzić, Alan Ćatović, Sabina Serdarević-Kadić: Design of Solid Rocket Motors, DTD-1315, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2009.
 2. Berko Zečević, Jasmin Terzić: Raketni motori na čvrsto gorivo, DTD-1320, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2014.
 3. Tactical Missile propulsion, Edited by Jensen E. G. and Netzer W.D., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 170, AIAA, 1996.
 4. Fundamentals of Solid-Propellant Combustion, Edited by Kuo K.K. and Summerfield, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 90, AIAA, 1984.
 5. Kuo K. K.: Principles of Combustion, John Wiley&Sons, 1986, New York.
 6.  Gordon S. and McBride B.: Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications, I. Analysis, NASA Reference Publication 1311, October 1994
 7. Nonstady Burning and Combustion Stability of Solid Propellants, Edited by Lugi De Luca, Price W.E., Summerfield M., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 143, AIAA, 1992.
 8. Davenas A. et collabrateurs: Technologie des propergols solides, Masson, Paris, 1989.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak, eksperimentalni rad

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.