Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Tehnologije ugradnje eksplozivnih punjenja u municiju OT-52 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV - Seminarski rad - 2 P + 0 V + 2 LV 5

 • Nastavnik: 
  Zahida Ademović

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Upoznati studente sa osnovnim metodama prerade slabih i jakih eksplozivnih materija (primarne i sekundarne) i ugradnje u municiju. Student će biti osposobljen da prilikom procesa dizajniranja municije ili prilikom procesa proizvodnje i testiranja municije budu u stanju da prate kriterije definirane tehničkom dokumentacijom i vojnim standardima.

 • Program predavanja:
  Eksplozivna punjenja u municiji. Osnovne karakteristike primarnih jakih i sekundarnih jakih eksploziva primijenjenih u municiji. Detonatorske i plamene kapsle za municiju. Tipovi sekundarnih jakih eksplozivnih materija primijenjenih kod savremenih bojevih glava i projektila. Tehnologije prerade eksploziva za izradu glavnih eksplozivnih punjenja (topljenje eksploziva, tehnologije livenja, ekstrudiranja i presovanja eksploziva). Tehnologije izrade buster ili detonatorskih punjenja (pojačnika). Mehanička obrada eksplozivnog punjenja u bojevoj glavi. Primjeri eksplozivnih punjenja za konvencionalne i napredne projektile ili bojeve glave (HE, HESH, HEAT projektili). Metode testiranja eksplozivnih punjenja. Određivanje mase goriva za artiljerijsku i minobacačku municiju. Formiranje punjenja goriva (rasuta konfiguracija, punjenje u kesama). Formiranje osnovnog i dopunskog punjenja za minobacačku municiju. Formiranje čahura sa punjenjima i kapslama. Proces izrade dvobaznih raketnih pogonskih punjenja metodom istiskivanja. Livenje dvobaznih raketnih goriva. Proces kontinuiranog istiskivanja dvobaznog goriva. Livenje kompozitnih raketnih goriva. Priprema komponenti goriva. Miješanje goriva. Priprema motora za livenje. Livenje goriva u raketne motore. Vulkanizacija. Obrada punjenja goriva i testiranja.

 • Literatura:
 1. Petar V. Maksimović: Tehnologija eksplozivnih materija,  Beograd 1972.
 2. Petar V. Maksimović: Eksplozivne materije,  Beograd 1985.
 3. Đurica A.: Pirotehnika i inicijalna sredstva, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1983.
 4. CCG Kurs „Hemija i tehnologija eksplozivnih materija“ Berhausen/Karlsruhe, 13-17. 02. 1978.

 • Metodi učenja:
  Predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarsog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Izrada i odbrana seminarskog rada. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 20%, izrada i odbrana seminarskog rada- 80%.