Naziv predmeta Šifra Jezik Semestar
Tehnologije proizvodnje municije OT-33 BHS Ljetnii
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić, Mario Baškarad, Miralem Burek

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Ovladavanje tehnologijama nužnim za proizvodnu osnovnih tipova municije. Student će biti osposobljen da razumije koje su tehnologije nužne za proizvodnju osnovnih tipova municije, da planira kontrolu procesa proizvodnje i testiranje pojedinih podsistema municije, da definira zahtjeve za površinsku zaštitu, bojenje, označavanje, hermetizaciju i pakovanje municije u skladu sa NATO i armijskim standardima.

 • Program predavanja:

Životni ciklus materijala u procesu prerade. Materijali za izradu strukture projektila. Osnovne karakteristike termičke obrade materijala u procesu izrade struktura za projektile. Poseban naglasak na izradu spojeva struktura projektila. Plastična deformacija metala. Priroda plastične deformacije metala. Nominalni i stvarni naponi. Krive očvršćavanja. Režimi obrade deformacijom pri povećanim temperaturama i brzinama deformacije. Oporavljanje i rekristalizacija. Brzina deformacije i brzina deformisanja. Specifični deformacioni otpor kao funkcija temperature, brzine i stepena deformacije. Deformacioni rad. Uslovi plastičnog tečenja. Deformaciona sila. Kontaktno trenje. Proces obrade dubokim izvlačenjem. Izvlačenje tijela sa konstantnom debljinom stijenke. Izvlačenje tijela sa redukcijom debljine stjenke. Određivanje dimenzija platine. Prstenovi i trnovi za izvlačenje, zazori i tolerancije. Tehnologije tople prerade materijala za projektile. Osnovne karakteristike izrade alata za kovanje. Alati, materijali za alate i geometrija alata. Tehnologije proizvodnje tijela projektila. Materijali za proizvodnju tijela projektila. Vodeći prsten projektila. Površinska zaštita tijela projektila. Kontrola tijela projektila. Tehnologije proizvodnje čahura. Materijali za proizvodnju čahura. Površinska zaštita čahura. Kontrola čahura. Osnovni zahtjevi za površinsku zaštitu pojedinih podsistema municije. Bojenje  i označavanje municije. Pakovanje municije. Osnovni koncepti u ostvarivanju heremetizaciju i pakovanja municije. Kontrola gotove municije. Elementi osiguranja kontrole kvaliteta u primijenjenim tehnologijama proizvodnje municije. Testiranje pojedinih podsistema municije u sistemu proizvodnje. Osnovni koncepti prerade tijela raketnih motora i oživala bojevih glava tehnologijom flowforming.

 • Literatura:
 1. Manufacture of projectile, projectile components and cartridge cases for artillery, tank armament and mortars, MIL-HDBK-756, 1991.
 2. B. Musafija: Obrada metala plastičnom deformacijom, Svjetlost, Sarajevo, 1991
 3. Schuler: Metal forming handbook, Springer, Berlin, Heidelberg, 1998.
 4. G. E. Thomsen, T. Ch. Yang, Sh. Kobayashi: Mechanics of Plastic Deformationin Metal Processing, McMilan Co, NY – 1965.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:

-

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.