Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Tehnike inžinjerske optimizacije IIM-01 BHS I/5.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V  - 2 P + 2 V + 0 LV 5

 • Nastavnik: 

  Izet Bijelonja

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Cilj predmeta je da omogući studentu osnovna znanja formiranja i rješavanja modela koji služe za rješavanje menadžerskih problema odlučivanja. Postavljeni modeli rješavaju se uz pomoć kompjuterskih paketa. Težište kursa je na konceptu i primjeni teorije na praktične probleme.

 • Program predavanja:

Predmet i metode modeliranja i optimizacije procesa. Inžinjerski procesi i izbor alternativa. Modeliranje - vrste modela, formiranje modela i korištenje modela, prikupljanje ulaznih podataka za model. Modeli optimizacije s ograničenjima i formulacija modela. Modeli linearnog programiranja i kompjuterska analiza. Cjelobrojno programiranje. Transportni problemi. Raspoređivanje. Primjena modela na proizvodne procese. Upravljanje zalihama. Predviđanje. 'Lean' proizvodnja. Agregatno planiranje. Planiranje potreba za proizvodnim resursima. Analiza poslova i terminiranje proizvodnje.

 • Literatura:
 1. Render B., Stair R., Hanna M., „Quantitative Analysis for Management ”, Prentice Hall, 2003.
 2. Heizer J., Render B., „Operations Management”, Prentice Hall, 2004.
 3. Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A., „An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making ”, South-Western College Pub, 1993.
 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada zadaća i seminarskih radova.

 • Metodi učenja:
  Predavanja, vježbe

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  Znanje iz Numeričkih metoda u inžinjerstvu

 • Metod ispitivanja:
  Pismeni ispit.