Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Spoljna balistika projektila OT-24 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Sabina Serdarević-Kadić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Usvajanje znanja o osnovama dinamike leta projektila (osnosimetričnih brzorotirajučih projektila, raketnih projektila s aerodinamičkom i dinamičkom stabilizacijom), disperziji projektila, kao i predviđanje putanje projektila. 

 • Program predavanja:
  Uvod u spoljnu balistiku. Atmosfera. Matrica transformacije. Kinematika projektila. Euler-ov model za artiljerijske i raketne projektile (model teške materijalne tačke). Aerodinamičke sile i momenti. Model modifikovane materijalne tačke. Kretanje oko središta mase. Stabilnost projektila. Spoljno balistička gađanja. Izrada tablica gađanja.

 • Literatura:
 1. Janković S.: Spoljna balistika, Beograd, 1977.
 2. Janković S.: Mehanika leta projektila, Zagreb, 1998.
 3. McCoy R.: Modern exterior ballistics: The Launch and Flight Dynamics of Symmetric Projectiles, Schiffer Publishing, 1999.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dvije provjere znanja (u osmoj i petnaestoj sedmici semestra) i odbrana projekta, završni ispit na kome se polaže dio koji nije položen tokom semestra.