Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Protiv-oklopni projektili OT-51 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 7

 • Nastavnik: 
  Alan Ćatović

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Upoznavanje sa tipovima protiv-oklopnih projektila i njihovim efektima na cilju i osnovnim karakteristikama ciljeva. Student treba da bude u potpunosti upoznat sa metodologijom testiranja protiv-oklopnih projektila, u skladu sa definiranim vojnim standardima (MIL, STANAG i ITOP).

 • Program predavanja:

  Projektili ili bojeve glave sa kumulativnim efektom (HEAT): Uvod i historijski razvoj. Mehanizam formiranja kumulativnog mlaza. Modeli za procjenu probojnosti kumulativnog mlaza kroz metu. Faktori koji utiču na proces formiranja kumulativnog mlaza. Eksperimentalna istraživanja HEAT projektila.

  Osnove EFP (eksplozivom formirani projektili) municije. Tenkovski projektili sa efektom gnječenja (HESH ili HEP).

  Oklopno-probojni projektili sa kinetičkom energijom: Historijski razvoj oklopno-probojne municije sa kinetičkom energijom. Struktura savremenih APFSDS projektila. Oklopno-probojna municija savremenih zemalja. Modeli za procjenu probojnosti KE projektila. Parametri koji utiču na efikasnost penetratora. Testiranje KE municije.

 • Literatura:
 1. E. Carlucci, S. S. Jacobson, Ballistics - Theory and Design of Guns and Ammunition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018.
 2. Berko Zečević, Alan Ćatović: Basic of Ammunition, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.
 3. W. Walters, A. J. Zukas, Fundamentals of Shaped Charges, John Wiley&Sons, New York, 1994.
 4. High Velocity Impact Dynamics, Edited by Jonas A. Zukas, John Wiley&Sons, New York, 1990.
 5. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA, 1993.
 6. Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design, Richard M. Lioyd, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 179, AIAA, 1998.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 45%, dva parcijalna ispita – ukupno 50%.