Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Pneumatika i hidraulika MPI-o7 BHS I/5.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV - 2 P + 1 V + 1 LV 5

 • Nastavnik: 
  Maida Čohodar Husić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim industrijskim pneumatskim i hidrauličkim sistemima, uključujući osnovne komponente i standardne simbole. Težište je dato na pravilnom odabiru osnovnih komponenti, na upoznavanju sa metodama projektiranja industrijskih pneumatskih i hidrauličkih sistema, kao i na upoznavanje s nizom rješenja koja su česta u savremenoj proizvodnoj praksi.

 • Program predavanja:

  Osnove digitalnog upravljanja. Brojni sistemi. Automati bez memorije. Booleova algebra. Elementi industrijske pneumatike, Razvoj i primjena pneumatike za obradbene sisteme, Svojstva i karakteristike zraka, Proizvodnja komprimiranog zraka, Izvršni i upravljački elementi, Linearni i rotacioni aktuatori, Senzori u pneumatici, Ventili, Vakuum generator, Pneumatsko upravljanje, Metode projektiranja pneumatskih sistema, Pneumo-hidrauličke komponente. Razvoj i primjena hidraulike za obradbene sisteme; Osnove hidraulike; Dobivanje hidrauličke energije; Analiza hidrauličkih komponenti i sistema; Pumpe, ventili, aktuatori; Projektiranje hidrauličkih sistema. Rad sa PLCijem, Upravljanje elektropneumatskim i elektohidrauličkim sistema, Pravci razvoja industrijske hidraulike i pneumatike.

 • Literatura:
 1. Krist, T.: Hydraulik Fluidtechnik, Vogel, Würzburg, 1997.
 2. Hesse, S.: 99 Examples of Pneumatic Applications, Blue Digest on Automation, Festo, 2001.
 3. Parr, E.A. : Hydraulics and Pneumatics: a technicians and a engineers guide, ISBN 0 7506 4419 2, Imprint: Butterworth-Heinemann, Elsevier Science, 1999.
 4. Đikić, M. Osnove digitalnog upravljanja, Mašinski fakultet Sarajevo, 1988.

 • Potrebni uslovi za slušanje predmeta:  
  -

 • Aktivnost koja se zahtijeva od kandidata: 
  Konstantan rad  tokom semestra   

 • Način polaganja ispita:
  Konačna ocjena biće određena na temelju vježbi, te pisanog ispita.