Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Metode testiranja municije OT-44 BHS II/3.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / LV / Seminarski rad - 2 P + 0 V + 3 LV 6

 • Nastavnik: 
  Jasmin Terzić, Sabina Serdarević-Kadić, Alan Ćatović

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Cilj predmeta je ovladavanje tehnologijama mjerenja za sve oblasti balistike. Po ovladavanju metoda testiranja, studenti će biti u mogućnosti da vrše kako mjerenja u fazi razvoja, tako i mjerenja u toku proizvodnog ciklusa.

 • Program predavanja:
  Životni ciklus i uloga testiranja municije. Različiti tipovi testiranja. Tipovi balističkih testiranja: unutrašnja balistika, prelazna balistika, spoljna balistika, terminalna balistika, aerodinamička testiranja. Poligoni za balistička testiranja. Transportabilnost municije. Ispitivanje municije pri ekstremnim uvjetima. Testiranja utjecaja okoline na municiju. Nedestruktivna testiranja municije. Artiljerijska meterologija. Metode testiranja artiljerijske, raketne i minobacačke municije na ekstremne pritiske (tormetačni ili proof pritisak). Defininicija proof pritiska pri dizajnu municije i oružja. Metode testiranja pritiska kod municije i oružja. Ispitivanje fragmentacionih svojstava HE municije (Pit i Arena testiranja). Testiranje HEAT municije. Testiranje municije sa kinetičkom energijom. Određivanje brzine v50 pri kojoj dolazi do proboja prepreke. Ispitivanje dometa i rasturanja municije na cilju. Određivanje brzine sagorijevanja raketnih goriva, promjena pritiska i potiska u raketnom motoru u funkciji vremena. Određivanje pritiska krešernim sistemom ili sa piezo sondama u komori sagorijevanja oružja. Testiranje neosjetljivosti municije.

 • Literatura:
 1. Berko Zečević, Jasmin Terzić, Alan Ćatović, Sabina Serdarević-Kadić: Testing Artillery, Mortar and Rocket Ammunition, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.
 2. Ballistics measuring technology, Edited by H. P. Kimmich and all. Fourth International AVL Symposium on Ballistic Measurement, Switzerland, 1989.
 3. Waffen-technisches Taschen-buch, Rheinmetall, 1983.
 4. Test and Evaluation of the Tactical Missile, Emil J. and Eichblatt Jr., Pacific Missle Test Center, 1989.
 5. Interior Ballistics of Guns, Edited by Krier H. and Summerfield M., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 66, AIAA, 1979.

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija seminarskog rada.

 • Način polaganja ispita:
  Izrada i odbrana seminarskog rada. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 30%, Izrada i odbrana seminarskog rada – 70%.