Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Zaštita okoline EPO-40 BHS I/5.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / Seminari - 2 P + 2 V  5

 • Nastavnik: 
  Sanda Midžić-Kurtagić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Cilj kursa je studentima predočiti problematiku uticaja industrijskih aktinvosti na okoliš i ljudsko zdravlje, podučiti ih korištenju metoda procjene uticaja i alatima za minimizaciju uticaja na okoliš. Nako uspješno završenog kursa student će moći da: opiše interakciju industrijske proizvodnje i okoliša, definira uticaj na prirodu i ljudsko zdravlje; analizira uticaj  i rizike industrijske proizvodnje na okoliš; izvrši izbor mjera sprječavanja i minimizacije uticaja.  Student će razviti prezentacijske i komunikacijske vještine, kao i vještinu pisanja uz korištenje naučne i stručne literature, sposobnost analize i sinteze i argumentirane diskusije.

 • Program predavanja:

  Interakcija čovjeka, prirode i okoliša, posljedice iskorištavanja prirodnih resursa. Industrijska proizvodnja- potrebe za prirodnim resursima, produkti industrijskih procesa. Industrijski proizvodnja – fizička i hemijska transformacija resursa. Vrste štetnih materija, uticaj na zdravlje i okoliš. Prijenos štetnih materija. 

  Zaštita okoliša- odgovor društva kroz regulatorni okvir (nacionalni,  EU, međudržavni sporazumi). Načela zaštite okoliša. Procjena uticaja na okoliš od industrijskih pogona. Koncept najboljih raspoloživih tehnika za industrijske pogone i postrojenja. Procjena rizika i spriječavanja nesreća većih razmjera u industrijskim pogonima. Monitoring emisija. Monitoring kvalitete sastavnica okoliša 

 • Literatura:
 1. Environmental Science & Engineering, Anjali Bagad - 2009.
 2. Methods of Environmental Impact Assessment , Peter Morris, Riki Therivel - 2009

 3. Environmental Impact Assessment: A Guide to Best Professional Practicies, Charles H. Eccleston - 2011 90.

 • Metodi učenja:
  -

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama.

 • Metod ispitivanja:
  Ocjena seminarskih zadataka i pismeni ispit.