Mobilni meni

Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
 Pakovanje municije za skladištenje i distribuciju OT-49 BHS I/6.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekat - 2 P + 1 V + 1 LV 6

 • Nastavnik: 
  Nurin Zečević

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Kurs treba da se fokusira na vojno pakiranje i metode konzerviranja koji uključuju procese čišćenja i sušenja, konverzacijski materijale i primjenu, amortiziranje tokom rukovanja i transporta pakovanja, metode pakiranja jedinica, vojno označavanje i etiketiranje, procedure vanjskog pakiranja, paletiziranja i procjena opterećenja tokom procesa distribucije sistema pakiranja, pakovanja u kontejnerima, blokiranje i podupiranje tokom transporta municije.

 • Program predavanja:

  Preduvjeti za primjenu procesa pakovanja. Metode očuvanja municije tokom skladištenja. Čišćenje municije. Tipovi zaštite površine tijela municije u pakovanju. Kontrola vlažnosti tokom pripreme za pakovanje. Materijali za omotavanje predmeta. Materijali za sprečavanje pomjerana i sprečavanja oštećenja predmeta unutar pakovanja.

  Tipovi pakovanja u zavisnosti od vrste i složenosti municije. Struktura pakovanja. Kodovi kontejnera za pakovanje. Materijali za pakovanje. Pakovanja komponenti municije. Označavanje pakovanja i predmeta pakovanja municije.

  Opšta podjela nivoa pakovanja sa stanovišta distribucije. Životni ciklus pakovanja. Rok trajanja municije u funkciji pakovanja i metode distribucije. Utjecaj tipa skladišta na rok trajanja. 

 • Literatura:
 1. Berko Zečević: Uvod u upravljanje opercijama skladitenja municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2011.
 2. Berko Zečević: Osnove identifikacije municije, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 3. Berko Zečević: Procedure nadzora na municijom, Mašinski fakultet Sarajevo, Sarajevo, 2013.
 4. Anon: Standardizing Ammunition Packaging, Joint Conventional Ammunition Program (JCAP), USA ARMY,1977.
 5. Anon: Packaging, handling and transportability instructions, PM-801A, Lockheed Martin Corporation,2013.
 6. MIL-STD-2073-1E - Standard Practice for Military Packaging, 23 May 2008.
 7. MIL-STD-129P w/CHANGE 4 - Military marking for shipment and storage, 19 September 2007

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projekat

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 50%, dva parcijalna ispita – ukupno 45%.