Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Projektovanje pomoću računara OM-14 BHS I/6.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV  - 2 P + 0 V + 3 LV 5

 • Nastavnik: 
  Isad Šarić

 • Ciljevi i svrha predmeta:

Upoznavanje sa naprednim tehnologijama CAD programskih sistema, korištenjem programskih alata i izradom grafičkog modela tijela kao pretpostavke za naponsku analizu MKE i CAM aplikacije.

 • Program predavanja:

Proces konstruisanja, struktura i okruženje. Konfiguracija CAD sistema. Interno računarsko predstavljanje objekata. Modeliranje mašinskih dijelova pomoću računara. Principi modeliranja mašinskih dijelova pomoću računara. Modeliranje mašinskih dijelova složene konfiguracije interaktivnim postupkom. Parametarsko modeliranje. Modeliranje u okviru ekspertnog sistema. Baze podataka – CAD datoteke. Standardi i interfejsi u računarskoj grafici i CAD sistemima. Predprocesori i postprocesori.  Integracija CAD sistema i aplikacije za analizu konstrukcije. Posebne aplikacije CAD sistema: analiza mehaničke konstrukcije, numeričke analize (MKE) i simulacije kod numerički upravljanih alatnih mašina (CNC programiranje). CAD sistemi i vještačka inteligencija.

 • Literatura:
 1. N. Repčić, „CAD metode – Konstruisanje podržano računarima”, Mašinski fakultet Sarajevo, 1996.
 2. N. Repčić, I. Šarić, „AutoCAD 2002 – Primjena računara u konstruisanju”, Mašinski fakultet Sarajevo, 2003.
 3. F. Amirouche, „Principles of Computer-Aided Design and Manufacturing”, Prentice Hall, 2004.

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  Znanje iz Tehničke dokumentacije i CAD-a, Mašinskih elemenata I i II

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama

 • Način polaganja ispita:
  Usmeni i praktični ispit.