Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Savremani mašinski materijali MPI-46 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV - 2 P + 1 V + 1 LV 5

 • Nastavnik: 
  Damir Hodžić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  U okviru predmeta student treba da proširi postojeća i usvoji neka nova znanja o karakteristikama savremenih materijala, te iz područja primjene i eksploatacije savremenih materijala.

 • Program predavanja:
  Stanje i trendovi razvoja savremenih mašinskih materijala. Upravljanje materijalima, resursi, reciklaža i zaštita okoline. Savremeni čelični materijali obrađeni sa aspekta: razvoja i specifičnih osobina, područja primjene. Finozrnati konstrukcioni čelici. Visoko čvrsti čelici. Precipitaciono očvrščavajući F-P čelici. Toplootpornih i visokootporni čelici za primjenu u intervalu od 400-600 °C. Čelici otporni na visokotemperaturnu koroziju. Ultračvrsti maraging čelici. Kemijski postojani čelici. Alatni čelici. Aluminij i legure (podjela, osobine i područje primjene). Titan i legure (podjela, osobine i područje primjene). Savremeni materijali u termo i hidroenergetici. Savremeni materijali u proizvodnji putničkih automobila.

 • Literatura:
 1. Filetin, „Izbor materijala“, FSB, Zagreb, 2000
 2. F. Shackelford, „Materials Science for Engineers“, Pearson, 2005
 3. L. Timings: „Engineering Materials“, Longman, 1998
 4. F. Asby: „Engineering Materials 1&2“, Butterworth-Heinemann, 1996
 5. E. Dieter: „Mechanical Metallurgy“, Mac-Graw Hill, 1988

 • Metodi učenja:
  -

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  osnovna znanja iz predmeta Materijali I i Materijali II

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Prisustvo predavanjima i vježbama. Izrada seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Prezentacija seminarskog rada i pismeni ispit.