Mobilni meni

Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Osvjetljavajuća i dimna municija OT-53 BHS II/2.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 1 V + 1 LV 6

 • Nastavnik: 
  Faruk Razić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Usvajanje osnovnih znanja o osvjetljavajućoj i dimnoj municiji. 

 • Program predavanja:
  Pregled i karakteristike savremene osvjetljavajuće i dimne municije. Dinamika upotrebe osvjetljavajuće i dimne municije. Test metode za procjenu efikasnosti osvjetljavajuće i dimne municije. Moderni trendovi kod osvjetljavajuće i dimne municije.

 • Literatura:
 1. Zečević: Osnove konvencionalne municije, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo, 2015.
 2. Kršić: Osnovi kontrukcije municije, TŠC KoV JNA, Zagreb, 1973.
 3. Kršić: Osnovi konstrukcije municije - Zbirka rješenih zadataka, TŠC KoV JNA, Zagreb, 1973.
 4. Stamatović: Konstruisanje projektila, Beograd, 1995.
 5. Municija, Dio II, SSNO, Beograd, 1974.
 6. Army ammunition data sheets - artillery ammunition (guns, howitzers, mortars, recoilless rifles, grenade launchers, and artillery fuzes), TM 43-0001-28.
 7. T. C. Ohart, Element of amunition, Wiley & sons, 1964
 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Jedan parcijalni ispit, izrada i odbrana seminarskogzadatka, završni ispit na kojem se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana seminarskograda - 45%, parcijalni ispit – 50%.