Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Visoko-eksplozivni projektili OT-50 BHS II/1.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 3 P + 1 V + 2 LV 7

 • Nastavnik: 
  Alan Ćatović 

 • Ciljevi i svrha predmeta:

  Upoznavanje sa HE projektilima sa prirodnom fragmentacijom i njihovim efektima  na cilju. Ukazivanje na balans između zahtjeva efikasnosti na cilju i zahtjeva koji proističu iz dizajna, aerodinamičkih i spoljno balističkih zahtjeva projektila, odnosno bojeve glave. Student treba da bude upoznat sa metodologijom testiranja HE bojevih glava u skladu sa definiranim vojnim standardima..

 • Program predavanja:

  Bojeve glave ili projektili bazirani na konceptu prirodne fragmentacije tijela: Klasifikacija bojevih glava parčadnog dejstva, Osnovni mehanizmi djelovanja HE bojevih glava ili projektila sa prirodnom fragmentacijom, Parametri prirodne fragmentacije HE bojevih glava, Metode ispitivanja parametara prirodne fragmentacije. Mott i Held metoda za procjenu masene distribucije fragmenata pri prirodnoj fragmentaciji projektila, Procjena brzine fragmenata tijela projektila, Dinamika leta fragmenata. Prostorna distribucija fragmenata poslije eksplozije projektila. Balistika rana. Bojeve glave ili projektili sa efektom nadpritiska (Avionske bombe, Probojne bombe): Predviđanje efekata udarnog talasa, Procjena oštećenja izazvanih nadpritiskom udarnog talasa.

 • Literatura:

 1. E. Carlucci, S. S. Jacobson, Ballistics - Theory and Design of Guns and Ammunition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018.
 2. Berko Zečević, Alan Ćatović: Basic of Ammunition, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.
 3. Tactical Missile Warheads, Edited by Joseph C., Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 155, AIAA, 1993.
 4. Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design, Richard M. Lioyd, Progress in Astronautics and Aeronautics, Vol. 179, AIAA, 1998.

 • Metodi učenja:
  Predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i prezentacija projekta, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen. Ocjenjivanje: angažovanost na nastavi i vježbama - 5%, izrada i odbrana projekta - 45%, dva parcijalna ispita – ukupno 50%.