Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Upaljači OT-40 BHS II/3.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Projekt - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Sabina Serdarević-Kadić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Usvajanje znanja o funkcionisanju upaljača, modelima dinamičke analize sigurnosno-armirajućeg mehanizma upaljača, izvršnog mehanizma upaljača i metodama testiranja upaljača. Student će biti osposobljen vrši dinamičku analizu mehanizama u upaljaču kao i obradu eksperimentalnih rezultata koristeći vojne standarde.

 • Program predavanja:
  Opis upaljača: osnovni sistemi, funkcionisanje i klasifikacija upaljača (prema oružju iz kojih se lansiraju projektili, prema operacijama upaljača). Tipovi upaljača koji se koriste za artiljerijske, raketne, HEAT, vođene i minobacačke projektile, bombe, torpeda i mine. Mehanički, elektronski, pirotehnički, blizinski, vremenski upaljači. Sigurnosni i armirajući mehanizam. Detekcija cilja i uređaji za prepoznavanje cilja. Sile aktiviranja (vrijeme, ubrzanje, usporenje, centrifugalne i udarne). Dinamička analiza mehanizama upaljača. Pouzdanost upaljača: sigurnosna i funkcionalna. Tehnike za sigurnu destrukciju uređaja upaljača. Sigurnosni i okolinski aspekti uređaja upaljača. Sigurnost u pakovanju, rukovanju, transportu i skladištenju upaljača. Testiranje upaljača.

 • Literatura:
 1. N. Kršić: Osnovi konstruisanja upaljača, Beograd 1986.
 2. Fuzes, MIL-HDBK-757, 1994.
 3. Berko Zečević, Jasmin Terzić, Alan Ćatović, Sabina Serdarević-Kadić: Testing Artillery, Mortar and Rocket Ammunition, Multimedijalni kurs na engleskom jeziku, Mašinski fakultet Sarajevo, Juni 2006.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, projektni zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i prezentacija projekta.

 • Metod ispitivanja:
  Dvije provjere znanja (u osmoj i petnaestoj sedmici semestra) i odbrana projekta, završni ispit na kome se polaže dio koji nije položen tokom semestra.