Naziv predmeta Šifra Jezik Ciklus/Semestar
Osnove taktičkih vođenih projektila OT-18 BHS II/3.
Nastavni metod Uslovni predmeti Broj sati sedmično ECTS krediti
P / V / LV / Seminarski rad - 2 P + 1 V + 2 LV 6

 • Nastavnik: 
  Sabina Serdarević-Kadić

 • Ciljevi i svrha predmeta:
  Usvajanje znanja o osnovnim principima djelovanja i karakteristikama taktičkih vođenih projektila, opcijama vođenja. Student će moći proračunati elemente putanje vođenih projektila: metodom pokrivanja cilja i metodom proporcionalnog vođenja.

 • Program predavanja:
  Uvod. Pogon vođenih projektila (Osnovni principi, Metode mlaznog pogona, Raketni motori na čvrsta goriva, itd.). Snabdjevači električnom energijom – baterije i generatori. Struktura i  konfiguracija vođenih projektila, aerodinamika, stabilnost i aerodinamičko upravljanje. Vođenje projektila, sistemi vođenja. Upravljanje. Bojeve glave, upaljači i sigurnosno armirajući mehanizmi za vođene projektile. Protiv-oklopni projektili (vođeni i nevođeni). Projektili zemlja – vazduh.

 • Literatura:
 1. R. G. Lee, T. K. Garland-Colins, D. E. Johnson, E. Archer, C. Sparkes, G. M. Moss & A. W. Mowat: Guided weapons, Brassey’s defence publishers, Shrivenham, 1988.
 2. N. A. Shneydor: Missile guidance and pursuit – Kinematics, Dynamics and Control, Horwood Publishing, Chichester, 1998.

 • Metodi učenja:
  predavanja, vježbe, seminarski zadatak

 • Potrebni preduslovi za slušanje predmeta:
  -

 • Aktivnost koja se zahtjeva od kandidata:
  Izrada i odbrana seminarskog rada.

 • Metod ispitivanja:
  Dva parcijalna ispita, izrada i odbrana seminarskog rada, završni ispit na kome se polaže parcijalni ispit koji nije položen.